Naomi van der Kraan
Jan van Scorelstraat 13
3351 JP Papendrecht

KvK: 54969255

E-mail: hello@naomivanderkraan.com

Telefoon: +316 4876 8246In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Naomi van der Kraan: De fotograaf / dienstverlener die Diensten aanbiedt aan Opdrachtgever.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon de persoon of personen waarmee Naomi van der Kraan de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden

Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Naomi van der Kraan.

Diensten: Naomi van der Kraan biedt fotografiediensten aan.

Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Naomi van der Kraan, alsmede voorstellen van Naomi van der Kraan voor Diensten die door Naomi van der Kraan aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Naomi van der Kraan waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Uitvoerdatum: de datum waarop de opdracht plaatsvindt en de fotografie werkzaamheden worden uitgevoerd.

Schriftelijk: waar wordt gesproken over schriftelijk in deze algemene voorwaarden wordt tevens bedoeld: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Naomi van der Kraan, elke Overeenkomst tussen Naomi van der Kraan en Opdrachtgever en op elke dienst die door Naomi van der Kraan wordt aangeboden.

Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Naomi van der Kraan aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Naomi van der Kraan is overeengekomen.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.Alle door Naomi van der Kraan gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

Naomi van der Kraan is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Naomi van der Kraan het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Naomi van der Kraan gegronde reden te weigeren.

Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Oplevertijden in het aanbod van Naomi van der Kraan zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Naomi van der Kraan heeft aanvaard door een expliciet en ondubbelzinnig Schriftelijk akkoord geeft op het Aanbod.

Naomi van der Kraan heeft het recht om de Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

Tevens wordt het Aanbod als aanvaard beschouwd, zodra de aanbetaling is voldaan. 

Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever zoals omschreven bij artikel 5 lid 4.

Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Naomi van der Kraan met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.

Zowel Opdrachtgever als Naomi van der Kraan kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Naomi van der Kraan ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.Zowel Opdrachtgever als Naomi van der Kraan kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen.
Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Naomi van der Kraan ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

Zowel Opdrachtgever als Naomi van der Kraan kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Naomi van der Kraan nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Annulering door Opdrachtgever heeft tot gevolg dat Opdrachtgever de reeds gemaakte (on)kosten en gereserveerde tijd dient te vergoeden. 

Bij annulering wordt in rekening gebracht:
tot 6 maanden tot Uitvoerdatum: de aanbetaling;
binnen 6 maanden tot Uitvoerdatum: de aanbetaling plus 15% van het overeengekomen tarief;
binnen 3 maanden tot Uitvoerdatum: de aanbetaling plus 30% van het overeengekomen tarief;
binnen 2 maanden tot Uitvoerdatum: de aanbetaling plus 50% van het overeengekomen tarief;
binnen 1 maand tot Uitvoerdatum: 95% van het overeengekomen tarief;

Indien wegens overmacht de uitvoering van de Overeenkomst niet kan plaatsvinden, treden partijen in overleg om de afspraak te verplaatsen of een door Naomi van der Kraan aan te wijzen vervanger te regelen. Reeds gemaakte kosten komen voor rekening van Opdrachtgever tenzij anders overeengekomen.


Naomi van der Kraan zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.

De Overeenkomst op basis waarvan Naomi van der Kraan de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Naomi van der Kraan aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Naomi van der Kraan heeft het recht zijn dienstverlening en zijn prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

Naomi van der Kraan is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Naomi van der Kraan aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Naomi van der Kraan of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Naomi van der Kraan recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Indien op locatie van Opdrachtgever schade ontstaat aan de apparatuur van Naomi van der Kraan, en de schade het gevolg is van een oorzaak welke te wijten is aan Opdrachtgever en/of diens medewerkers of ingeschakelde derden door Opdrachtgever, is Opdrachtgever gehouden tot volledige vergoeding van de geleden schade van Naomi van der Kraan.

Opdrachtgever ontvangt de fotoproducten nadat opdrachtgever het overeengekomen bedrag volledig heeft betaald.


Opdrachtgever is verplicht alle door Naomi van der Kraan verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Naomi van der Kraan niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de foto’s te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Naomi van der Kraan is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan zijn verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Naomi van der Kraan verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Naomi van der Kraan voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

Naomi van der Kraan kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Naomi van der Kraan gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. 

Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Hieronder mede doch niet uitsluitend begrepen het mogelijk maken dat Naomi van der Kraan op de door Opdrachtgever gewenste locaties gefotografeerd kan en mag worden. Indien toestemming nodig is of kosten verbonden zijn aan het fotograferen op een bepaalde locatie, dient Opdrachtgever voor deze toestemming en betaling zorg te dragen.


De uitvoering van de fotografiewerkzaamheden is inclusief het bewerken van foto’s, tenzij anders overeengekomen.

Fotografie is een uiting van creativiteit en smaak. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de offerte, gaat Opdrachtgever tevens akkoord met de fotografie stijl en aanpak van Naomi van der Kraan. Naomi van der Kraan is gerechtigd om de werkzaamheden naar eigen inzicht en creativiteit uit te voeren, met inachtneming van de wensen van Opdrachtgever.

Naomi van der Kraan kan van Opdrachtgever verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering, kosten of de duur van de opdracht indien weersomstandigheden of overige externe factoren naar inzicht van Naomi van der Kraan een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst in de weg staan. Dergelijke omstandigheden kunnen in zulk geval aanleiding geven voor het verrichten van aanvullende werkzaamheden.

Het auteursrecht op de fotografische werken berust uitsluitend bij Naomi van der Kraan, tenzij expliciet anders overeengekomen. Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals door Naomi van der Kraan bepaald. Ten aanzien van de overdraagbaarheid van auteursrechten, naamsvermelding op fotografisch werk of een inbreuk op de auteursrechten van Naomi van der Kraan is artikel 18 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Indien Opdrachtgever verzoekt om de eigendom op de fotografische Werken, kan dit enkel worden overgedragen met expliciete toestemming van Naomi van der Kraan waarbij aanvullende kosten zullen worden gerekend.

Opdrachtgever kan slechts de door Naomi van der Kraan goedgekeurde en bewerkte foto’s ontvangen. Opdrachtgever heeft nimmer recht op ‘raw’, onbewerkte foto’s.De opleveringstermijn betreft nimmer een fatale termijn, tenzij expliciet anders overeengekomen. Naomi van der Kraan zal de fotoreportage opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties van Opdrachtgever, welke aldus kan afwijken van de overeengekomen opleveringstermijn.

Indien de Opdrachtgever goedkeuring dient te geven op het albumontwerp, is Naomi van der Kraan gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever goedkeuring heeft gegeven. 

Naomi van der Kraan spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.

Naomi van der Kraan heeft het recht om alle door haar opgeleverde Werken te signeren, dan wel haar naam te (doen) vermelden. Eveneens komt haar het recht toe om al haar werken, ontwerpen en alle zaken waarop haar intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen.

Naomi van der Kraan mag portretten van opdrachtgever, zonder nadere toestemming, inzenden voor wedstrijden en publicatie in (online) magazines en blogs.Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Naomi van der Kraan is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

Na totstandkoming van de Overeenkomst is het verplaatsen van de Uitvoerdatum slechts mogelijk indien Naomi van der Kraan beschikbaar is op een nieuwe Uitvoerdatum. Indien Naomi van der Kraan niet beschikbaar is op de nieuwe Uitvoerdatum, zijn de annuleringsvoorwaarden en bijkomende kosten van artikel 5 van toepassing.

Bij het geheel of gedeeltelijk verplaatsen van de opdracht naar een nieuwe, nog overeen te komen, uitvoerdatum is Opdrachtgever een extra bedrag verschuldigd aan Naomi van der Kraan, met altijd een minimum bedrag van 175,00 euro, ter vergoeding van de reeds gemaakte kosten, werkzaamheden en gederfde inkomsten. De factuur voor deze extra kosten dient betaald te worden binnen 2 weken na vaststelling van nieuwe uitvoerdatum.Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

Naomi van der Kraan voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief.

Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Naomi van der Kraan gerechtigd om de aanvullende kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Naomi van der Kraan ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Naomi van der Kraan verlangt ten behoeve van de reservering en voorbereidende werkzaamheden een aanbetaling. Opdrachtgever dient de aanbetaling te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

Naomi van der Kraan is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven.Opdrachtgever zijnde een Consument zal wanneer zij niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Naomi van der Kraan zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

Indien Naomi van der Kraan meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.Naomi van der Kraan gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. De verwerking van de persoonsgegevens zijn na te lezen in de door Naomi van der Kraan opgesteld AVG.

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Naomi van der Kraan verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Naomi van der Kraan tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.Naomi van der Kraan heeft het recht om de ontvangen of door hem gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Naomi van der Kraan gegronde reden zich voor doet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

Naomi van der Kraan is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van zijn facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

Naomi van der Kraan is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Naomi van der Kraan te vergoeden voor elk financieel verlies dat Naomi van der Kraan lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.Naomi van der Kraan is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

Onder overmacht aan de zijde van Naomi van der Kraan wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Naomi van der Kraan, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Naomi van der Kraan zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van Naomi van der Kraan of door haar ingeschakelde derden en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Naomi van der Kraan buiten zijn invloedssfeer vallen die de nakoming van zijn verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald, met een minimum van de reeds ontvangen aanbetaling. Naomi van der Kraan is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Naomi van der Kraan alleen geacht te bestaan indien Naomi van der Kraan dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Naomi van der Kraan, is Naomi van der Kraan uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Naomi van der Kraan binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Naomi van der Kraan deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Naomi van der Kraan in staat is om adequaat te reageren.

Indien het verrichten van Diensten door Naomi van der Kraan leidt tot aansprakelijkheid van Naomi van der Kraan, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of schuld zijdens Naomi van der Kraan. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

Naomi van der Kraan sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Naomi van der Kraan is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

Opdrachtgever vrijwaart Naomi van der Kraan voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Naomi van der Kraan geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Naomi van der Kraan.

Naomi van der Kraan staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Naomi van der Kraan verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

Naomi van der Kraan is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging tijdens verzending van producten of deelbestanden.

Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Naomi van der Kraan vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Naomi van der Kraan binnen een maand nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een maand na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Naomi van der Kraan.Naomi van der Kraan en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Naomi van der Kraan bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Naomi van der Kraan is verkregen.

Indien Naomi van der Kraan op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Naomi van der Kraan zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Naomi van der Kraan niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Naomi van der Kraan aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Naomi van der Kraan vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Naomi van der Kraan vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Naomi van der Kraan is verspreid.

De geheimhoudingsverplichting leggen Naomi van der Kraan en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.Alle IE-rechten en auteursrechten van Naomi van der Kraan waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen en foto’s berusten uitsluitend bij Naomi van der Kraan en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Naomi van der Kraan worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Naomi van der Kraan gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Naomi van der Kraan rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Naomi van der Kraan. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Naomi van der Kraan opgeleverde zaken, dient Naomi van der Kraan expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

Naomi van der Kraan behoudt te allen tijde het recht op naamsvermelding op de door hem opgeleverde fotografische werken (ex artikel 25 Auteurswet). Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de werken te verwijderen of te wijzigen.

Tenzij anders overeengekomen verkrijgt Opdrachtgever een gebruiksrecht van de werken die in haar Opdracht zijn gemaakt. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Naomi van der Kraan rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. Indien Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Naomi van der Kraan wijzigingen aanbrengt, is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van 2.500,- euro en 250,- euro voor elke dag dat de overtreding voortduurt.

Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Naomi van der Kraan houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, in drukwerk en beursmateriaal.Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Naomi van der Kraan verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Naomi van der Kraan zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

Opdrachtgever vrijwaart Naomi van der Kraan van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

Opdrachtgever vrijwaart Naomi van der Kraan voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

Opdrachtgever vrijwaart Naomi van der Kraan voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Naomi van der Kraan verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Naomi van der Kraan of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via hello@naomivanderkraan.com met als onderwerp “Klacht”.

De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Naomi van der Kraan de klacht in behandeling kunnen nemen.

Naomi van der Kraan zal binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht, waarbij partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.Op de rechtsverhouding tussen Naomi van der Kraan en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Naomi van der Kraan heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtgever woonplaats heeft.

Zie voor een uitgebreide omschrijving van omgang met de privacy in de privacyverklaring. Te vinden op de website van Naomi van der Kraan.  


Artikel 1 - Begrippen

Wie ben ik?

Vertrouwen hebben in elkaar en weten wat we van elkaar kunnen verwachten, vind ik ontzettend belangrijk! Hierom heb ik deze algemene voorwaarden opgesteld, zodat je weet waar je aan toe bent en welke afspraken we maken. 
Als je hier vragen over hebt, neem gerust even contact met me op. 


Artikel 2  - Toepassing

Artikel 4 - Totstandkoming van deze overeenkomt

Artikel 5 - Duur van de overeenkomst

Artikel 6 - Uitvoering van de opdracht

Artikel 7 - Verplichtingen opdrachtgever

Artikel 3  - Aanbod

Artikel 8 - Fotografie

Artikel 9 - Oplevering

Artikel 10 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

Artikel 11 - Prijzen en betaling

Artikel 12 - Incassobeleid

Artikel 13 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

Artikel 14 - Opschorting en ontbinding

Artikel 15 - Overmacht

Artikel 16 - Beperking van aansprakelijkheid

Artikel 17 - Geheimhouding

Artikel 18 - Intellectuele eigendomsrechten en auteursrecht

Artikel 19 - Vrijwaring en juistheid van informatie

Artikel 20 - Klachten

Artikel 21 - Toepasselijk recht

@naomi_vanderkraan